Ladda ner PDF

 

Klik for dansk version

 

Version april 2022


Avsnitt 1. Allmänt

 

Nedis AB har organisationsnummer 556345-2910 och adress Kronborgsgränd 1, Kista (härefter ”Nedis”).

 

Avsnitt 2. Definitioner 

 

I dessa allmänna villkor ska nedan angivna uttryck ha följande betydelser:

 

1.    Säljare: betyder Nedis, oberoende av under vilket företagsnamn Nedis är verksamt.  
2.    Leverans: betyder leveransen av Produkter till Köparen. 
3.    Köpare: betyder en fysisk eller juridisk person som ingår avtal om köp eller annat avtal med Säljaren och/eller sådan fysisk eller juridisk person som Säljaren har översänt en Inbjudan till enligt avsnitt 4 i dessa allmänna villkor.
4.    IP: betyder samtliga immateriella och industriella rättigheter, såsom patent, varumärken, servicemärken, företagsnamn, varumärkesregistreringar, mönster, företags¬namn, upphovsrätt, databasrättigheter, designrättigheter, uppfinningar, konfidentiell information, know-how och andra immateriella rättigheter och intressen relaterade till eller ingående i Produkterna eller något annat material som tillhandahålls eller används av Säljaren.
5.    Produkter: betyder alla produkter som är sålda (eller offererade till försäljning, efter vilket som är tillämpligt) enligt avtal av Säljaren till Köparen.
6.    Utbud: betyder ett icke bindande förslag av Säljaren till en (potentiell) köpare i vilken form som helst, med eller utan ett prisförslag, att sälja Produkter till denne köpare.
7.    Teknisk RMA: betyder ”Return Material Authorisation” beroende på ett tekniskt fel enligt beskrivning i avsnitt 11 punkt 1.
8.    Kommersiell RMA: betyder ”Return Material Authorisation” beroende på något annat än ett tekniskt fel enligt beskrivning i avsnitt 11 punkt 1.

 

 

Avsnitt 3. Tillämpning

 

1.    Dessa allmänna villkor skall gälla för samtliga (distributions)avtal, köpordrar, utbud, offerter och andra överenskommelser mellan Säljaren och Köparen som avser att Säljaren säljer eller erbjuder att sälja Produkter till Säljaren. Dessa allmänna villkor ska tillämpas istället för Köparens allmänna villkor. 
2.    Säljaren och Köparen kan bara avvika från dessa allmänna villkor om en verkställande direktör eller behörig företrädare för Nedis föklarat eller bekräftat avvikelsen i skrift, med hänvisning till ett särskilt avtal, utbud eller annan överenskommelse och till den bestämmelsen i dessa allmänna villkor som ska frångås.  
3.    En sådan avvikelse från dessa allmänna villkor som avses i punkt 2 ovan medför inte en motsvarande avvikelse eller annan rätt i något annat (framtida) avtal, utbud eller överenskommelse. 
4.    Säljaren förbehåller sig rätten att ändra eller utöka dessa allmänna villkor. Ändringar eller tillägg är bindande för Köparen först efter att de publicerats på Säljarens hemsida och webshop.  

 

 

Avsnitt 4. Avtal

 

1.    Alla förslag från Säljaren att sälja Produkter till Köparen ska utgöra ett utbjudande och inte ett bindande anbud, med undantag för exklusiva prisförslag som ska anses utgöra anbud. 
2.    Bindande avtal föreligger först vid den tidpunkt då Köparen godkänt dessa allmänna villkor och Säljaren skriftligen godkänt en beställning från Köparen (vilken beställning ska anses utgöra ett anbud från Köparen vare sig beställningen grundas på Säljarens utbjudande eller inte). 
3.    Beställningar ska göras elektroniskt genom användning av EDI eller Säljarens webshop eller CSV-filer. Vid beställning på sätt som medför manuell hantering för Säljaren äger Säljaren rätt till ersättning för sina kostnader i samband med sådan hantering. För genomförande av elektroniska beställningar erhåller Köparen ett unikt kundnummer och inloggningskod. Dessa inloggningsuppgifter får inte överlåtas till någon utanför Köparens organisation.
4.    Säljaren tillhandahåller information om Produkterna på sin hemsida. Säljaren garanterar inte någon egenskap eller funktion hos produkterna utöver vad som framgår där.
5.    Säljaren förbehåller sig rätten att neka beställningar från Köparen eller att lägga en särskild avgift på köpet att godkännas av Köparen. Säljaren äger vidare rätt att föreskriva särskilda villkor i samband med en beställning såsom till exempel men inte endast förskottsbetalning av hela eller delar av avtalat pris.
6.    För det fall Säljaren inte har möjlighet att acceptera beställning av en viss Produkt från Köparen ska Säljaren om möjligt och efter samrd med Köparen erb juda en alternativ Produkt. Köparens beställning av en sådan alternativ Produkt skall ske i enlighet med beställningsförfarandet enligt dessa allmänna villkor. 
7.    Köparens beställning är bindande och kan inte avbokas oavsett hur beställningen gjorts. Säljaren skall sträva efter att bekräfta att erlagd beställning kan accepteras eller inte inom två (2) arbetsdagar.
8.    Ändringar eller (delvis) annulering av beställning får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. Säljaren äger rätt till ersättning för upparbetade och tillkommande kostnader på grund av ändringen eller annulleringen. Säljaren äger också rätt att ändra ursprunligt avtalad leveranstid.
9.    Köparen ska omgående förse Säljaren med sådan information som Säljaren efterfrågar eller som rimligen kan antas vara av betydelse för Säljanrens fullgörelse av avtalet. För det fall Köparen inte förser Säljaren med sådan information i rätt tid äger Säljaren rätt att ändra ursprunligt avtalad leveranstid samt begära ersättning för de kostnader som uppstår för Säljaren på grund av dröjsmålet.
10.    Tillkommande åtaganden gjorda av Säljaren eller på Säljarens vägnar av ombud, agent eller annan representant för Säljaren är bindande först efter skriftligt godkännande till Köparen från Säljarens verkställanden direktör eller behöriga företrädare.
11.    Om en part vid fullgörandet av avtalet får tillgång till konfidentiell information från den andra parten, såsom marknads- och affärsplaner, ska mottagande part hålla informationen sekretessbelagd. Villkoren i avtalet, inklusive utan begränsning de finansiella villkoren och uppgifterna i avtalet och rapporter som rör avtalet, ska anses vara konfidentiell information. Parterna åtar sig att garantera sekretessen för den konfidentiella informationen och att tillse att anställda och andra anknutna till parten upprätthåller sekretessen och tystnadsplikten för konfidentiell information och inte kopierar, publicerar, avslöjar för tredje part eller använder den (annat än i enlighet med villkoren i detta avtal). Parterna åtar sig att införa och underhålla säkerhetsrutiner och åtgärder för att säkerställa skyddet hos datautbyte mot riskerna för obehörig åtkomst, ändring, fördröjning, förstörelse eller förlust. Informationen tillhandahålls "i befintligt skick". Under inga omständigheter ska den yppande parten och dennes företrädare hållas ansvarig för felaktigheter eller ofullständiga uppgifter. Denna sekretesskyldighet ska gälla även efter avtalets upphörande. Om Köparen får tillgång till Säljarens personuppgifter eller Säljaren får tillgång till Köparens eller denns kunds personuppgifter ska Köparen acceptera villkoren i det personuppgiftsbiträdesavtal som Säljaren tillhandahåller Köparen. Köparen och Säljaren ska i övrigt handla i enlighet med reglerna i GDPR.

 


Avsnitt 5. Priser

 

1.    Alla priser som anges av Säljaren i utbud eller på annat sätt ska anges i SEK om ingenting annat avtalas.
2.    Priserna som Köparen ska betala till Säljaren är exklusive moms eller andra transaktionsbaserade skatter eller tullar och exklusive alla andra kostnader, t.ex. de som nämns i avsnitt 6 punkt 3, om inte annat avtalats skriftligen. I förekommande fall betalas moms och andra transaktionsbaserade skatter eller tullar utöver inköpspriset av Köparen.
Om skatte- eller tullmyndigheter av någon anledning beslutar  
(1) att Säljaren ska fungera som importör respektive borde ha fungerat som importör tidigare under detta avtal i stället för Köparen, eller 
(2) att Säljaren borde ha behandlat transaktionen som momspliktig 
och, som en följd av (1) eller (2), (retroaktivt) påför Säljaren moms (inkl. importmoms), andra transaktionsbaserade skatter eller tullar, inklusive sen ränta och straffavgifter ska Köparen ersätta Säljaren och hålla denne skadeslös för alla skador som uppstår på grund av eller som en följd av sådana påföranden (t.ex. ytterligare mervärdesskatt och tullavgifter m.m.).    
3.    Priser angivna av Säljaren är endast bindande vid accept av en beställning enligt artkel 4 punkt 2. 
4.    Säljaren har rätt att justera priserna i händelse av oförutsedda omständigheter som ligger utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till devalvering av valuta, ökning av råvarupriserna och ökning av transportkostnader.
5.    Oavsett vad som anges i punkt 4 ovan har Säljaren vid var tid rätt att justera tillämpliga priser i det fall Köparen gör flera beställningar under ett löpande avtal genom att informera Köparen om det pris som är tillämpligt på nya beställningar från den tidpunkten. Vid justeringar enligt denna bestämmelse har Köparen rätt att säga upp det löpande avtalet om prishöjningen är större än 5 procent jämfört med de tidigare tillämpade priserna och höjningen inte är ett resultat av oförutsedda omständigheter som hänvisas till i punkt 4.

 

 

Avsnitt 6. Leverans

 

1.    Leveransdag angiven av Säljaren är inte bindande. Ingen avvikelse från angiven leveransdag ger Köparen någon rätt till ersättning eller rätt att säga upp avtalet i förtid eller häva avtalet om detta inte uttryckligen följer av avtalet. 
2.    Preliminär leveransdag beror alltid på att eventuella tillstånd eller licenser meddelats i rätt tid och att Köparen lämnat dokumentation om detta samt på att betalning och uppfyllande av andra åtaganden av Köparen sker i rätt tid. Om något av det angivna inte är uppfyllt kan den preliminära leveransdagen komma att ändras av Säljaren. 
3.    Om inte annat framgår av aktuell orderbekräftelse ska alla tillkommande kostnader i samband med leverans, t.ex. försäkrings-, administrations- och transportkostnader, betalas av Köparen efter separat debitering av Säljaren i tillägg till det överenskomna försäljningspriset. Om en sådan kostnad uppstår och regleras av Säljaren utan föregående överenskommelse ska Säljaren ha rätt att debitera Köparen den faktiska kostnaden jämte vinstmarginal eller sådan avgift som normalt tillämpas av Säljaren. 
4.    Om Produkterna levereras på pall, kommer depositionen härför att debiteras Köparen.
5.    Inom EU levereras Produkterna DAP och utanför EU levereras Produkterna FCA (Incoterms 2020) om ingenting annat avtalats. 
6.    Köparen är alltid skyldig att acceptera leverans av Produkterna utom i det fall det finns synliga skador på emballaget. Om leverans inte accepteras är Köparen ansvarig för alla skador och/eller kostnader som i samband härmed uppkommer för Säljaren, och Säljaren förbehåller sig därutöver alla rättigheter som följer av lag. 

 

Avsnitt 7. Överföring av risk

 

Risken för Produkterna övergår till Köparen vid den tidpunkt då Produkterna levererats till Köparen (inom EU) eller till överenskommen leveransplats (utanför EU). 

 

Avsnitt 8. Immateriella och industriella rättigheter (”IP”) och tredjepartsplattformar 

 

1.    All IP hänförlig till Produkterna innehas av Säljaren eller dennes licensgivare. Köparen bekräftar att all IP tillhör Säljaren och Köparen ska inte i något fall (försöka) hävda dessa rättigheter i eller utanför domstol. Rättigheterna ska inte heller i något fall överföras till Köparen.
2.    För det fall en tredje part framställer krav med anledning av ett möjligt intrång i någon IP hänförlig till Säljaren har Säljaren rätt att försvara sig och att vidta rättsliga åtgärder mot eller att träffa en överenskommelse med en sådan tredje part. Köparen ska samarbeta fullt ut med Säljaren i en sådan tvist. 
3.    Köparen har inte rätt att göra någon form av ändring eller avlägsna något från förpackning, varumärken, varunamn eller andra särskiljande egenskaper hänförliga till Produkterna eller dess förpackningar tillhandahållet av Säljaren eller någon av dess licensgivare utom för försäljningsändamål.
4.    Säljaren är inte ansvarig för fel eller skador som uppkommer på grund av felaktigheter eller brister i specifikationer, design, teckningar, modeller, beskrivningar, bilder och/eller annan IP. 
5.    Köparen ska enligt Säljarens önskemål ta emot bilder, ljud, text och filmer (tillsammans kallat marknadsföringsmaterial) av Säljarens produkter och (registrerade) varumärken (logotyper) i Säljarens och/eller associerade företags namn. Köparen får använda detta marknadsföringsmaterial, under avtalets varaktighet, för främjande av försäljningen av Produkterna.
6.    Om Köparen säljer Produkter från Säljaren online vida tredjepartsplattformar (som t.ex. Amazon) ska Köparen inkludera marknadsföringsmaterialet från Säljaren i beskrivningen av Produkterna och ska svara för professionell och komlett information om Produkternas specifikation i sin marknadsföring. Vidare får Köparen sälja Produkterna online endast om försäljningen uppfyller följande servicekrav: (i) leverans inom högst 72 timmar och (ii) tillgång till kundtjänst under kontorstid med en svarstid om högst 24 timmar. 
 

 

 

Avsnitt 9. Överensstämmelse

 

1.    Köparens reklamation måste skickas till Säljaren inom tio (10) arbetsdagar räknat från leverans enligt punkt 6.5. Reklamationen ska vara skriftlig och innehålla en klar och detaljerad beskrivning av felet. Köparen ska kontrollera Produkterna noggrant omgående vid leverans. Om Säljaren levererat fel produkter eller fler produkter än beställt ska Köparen antingene returnera dessa produkter till Säljaren utan dröjsmål och senast inom tio (10) dagar efter mottagandet, varvid Säljaren ska ersätta Köparen för kostnaderna för returen, eller betala Säljaren ordinarie pris för de aktuella produkterna. 
2.    Om förpackningen har synliga skador vid tidpunkten för leverans, och/eller förpackningen förefaller ha öppnats, kan Köparen välja att vägra ta emot leveransen, alternativt acceptera leveransen med förbehåll genom underteckning av leveransdokumenten med tillägget "skadat". Köparen ska omgående meddela detta skriftligen till Säljaren.
3.    Defekter som inte var synliga vid tidpunkten för leverans, och inte heller kunde ha upptäckts efter en noggrann och snabb kontroll vid leverans, ska rapporteras till Säljaren av Köparen som Teknisk RMA enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 11.
4.    Köparens krav mot Säljaren på grund av del hos Proukterna levererade av Säljaren bortfaller om
a.    reklamation inte sker inom föreskriven tid eller i enlighet med föreskrivna villkor i detta avsnitt:
b.    Köparen inte samarbetar med Säljaren för att utreda kravets riktighet;
c.    Köparen inte monterat, hanterat, lagrat eller underhållit Produkterna på ett riktigt sätt eller använt eller behandlat produkterna under förhållanden eller för syften för vilka de inte tillhandahållits av Säljaren; och/eller 
d.    Köparen har fortsatt använda de berörda Produkterna.
 

 

Avsnitt 10. Garanti 

 

1.    Säljaren lämnar endast de garantier som framgår av dessa allmänna villkor. Säljaren lämnar ingen garanti avseende någon (härledd eller underförstådd) användning eller kvalitet hos proukterna utöver vad som framgår härefter.
2.    Säljaren garanterar överensstämmelse för Produkter som säljs under Säljarens egna varumärken till Köparen för en garantiperiod på tjugofyra (24) månader, om inte annat framgår av produktens förpackning. Den 24 månader långa garantiperioden inleds den dag Köparen säljer produkten, om den säljs inom tre (3) månader efter att Köparen har köpt produkten från Säljaren. Vid yrkesmässig eller motsvarande användning av Köparens kund, är garantin begränsad till tolv (12) månaders garanti för dessa produkter. Säljarens garanti går i vart fall ut efter tjugosju (27) månader efter det att produkten säljs av Säljaren till Köparen, eller femton (15) månader i händelse av yrkesmässig användning. Användningen (professionell eller motsvarande, eller icke yrkesmässiga) ska bevisas av Köparen om den ifrågasätts av Säljaren. Köparen ska i samtliga fall tillhandahålla (kopia av) den ursprungliga fakturan/avtalet. Säljaren har inga skyldigheter gentemot Köparen beträffande de berörda produkterna efter att de tidsperioder som anges i denne punkt löpt ut.
3.    Med avvikelse från vad som framgår av punkt 2 ovan ska garantitiden för förbrukningsvaror, alltså varor som utsätts för förslitning och har en förväntad användningstid ej längre än 6 månader, inkluderande men inte begränsat till batterier, kabelfästen, klämmor och parfymerade kulor för dammsugare, liksom för andra produkter med ett inköpspris ej överstigande SEK 300, vilka ska anses vara förbrukningsvaror, vara begränsad till sex (6) månader räknat från dagen för leverans.
4.    För Produkter som säljs under annat varumärke än Säljarens gäller de garantiperioder som tillverkaren av respektive produkt tillämpar i den utsträckning som Säljaren kan föra dem vidare. Information härom återfinns i webshopen och kan även lämnas på begäran. Annars ska punkt 2 och 3 i detta avsnitt - i tillämpliga delar - tillämpas för dessa produkter. Bestämmelsen i denna punkt gäller oberoende av de rättigheter som Köparen kan ha gentemot tillverkarna av sådana produkter.
5.    Garantianspråk ska lämnas skriftligen till Säljaren inom trettio (30) dagar efter det att felet har upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts. Detta ska ske genom RMA-förfarande som beskrivs i avsnitt 11.
6.    Om Säljaren godtar att garantibrist föreligger skall Säljaren, efter eget val, avhjälpa sådan brist genom att antingen: a) reparera; b) företa omleverans, c) återbetala inköpspriset till Köparen. Vid återbetalning enligt c) upphör avtalet utan föregående uppsägning. Säljaren och Köparen kan även komma överens om att den defekta produkten skall ersättas av en likvärdig produkt. I sistnämnda fallet gäller garantiperioden fortsatt från första produktens leverans. 
7.    För det fall Köparen själv, eller tredje man, har försökt reparera eller förändra produkten utan Säljarens uttryckliga medgivande i skrift har Säljaren inte någon skyldighet att avhjälpa felet.
8.    Om den reklamerade Produkten inte visar några defekter efter omfattande tester och kontroll från Säljarens sida, äger Säljaren rätt att debitera Köparen för uppkomna kostnader, dock minst 187 SEK. Produkten kan återlämnas till Köparen på dennes begäran. Fraktkostnader härför debiteras Köparen.
9.    Om felet beror på försämring, felaktig användning, skada på känsliga delar eller normal förslitning gäller inte garantin enligt denna bestämmelse.
10.    Garantier enligt detta avsnitt 10 gäller inte för sådana provprodukter som använts för tester och liknande ändamål.,
11.    Utöver vad som framgår i detta avsnitt 10 har Säljaren inte något ansvar mot Köparen för Proukternas brister i förhållande till garantierna i avsnittet.

 

 

Avsnitt 11. Villkor för retur av produkter

 

1.    Retur av levererade produkter kan endast ske i händelse av ett tekniskt fel (en "Teknisk RMA") och under förutsättning att den angivna proceduren följs. Levererade produkter kan inte returneras om Köparen inte har beställt rätt produkter eller kvantiteter (en "Kommersiell RMA").
2.    Vid en Teknisk RMA måste Köparen skapa en RMA via webshopen.
3.    Vid mottagandet av RMA-begäran kommer Säljaren att bedöma denna begäran och informera Köparen om uppföljningen. Om RMA-begäran godkänns får Köparen ett RMA-nummer från Säljaren tillsammans med infomation om hur RMA-begäran ska fullföljas. 
4.    RMA-numret är giltigt i trettio (30) dagar efter dag för utfärdandet av Säljaren. Om Köparen instruerats att returnera Produkterna och dessa inte återlämnas inom denna period förfaller RMA-numret och Köparen måste framställa en ny begäran om RMA-nummer varvid reglerna i detta avsnitt är tillämpliga.
5.    Säljaren accepterar endast retur med ett giltigt RMA-nummer. RMA-numret ska vara klart synligt på utsidan av förpackningen. Säljaen kan vägra att acceptera returen om det finns skador orsakade under transport på grund av bristfällig förpackning.
6.    Vid tekniska RMA kommer Säljaren inom 10 arbetsdagar efter mottagandet i 's Hertogenbosch (Nederländerna) att kontrollera om produkten är defekt så som indikerats av Köparen i RMA-begäran och om den omfattas av en garanti.
7.    Säljaren accepterar inte någon retur av produkter annat än Tekniska RMA enligt detta avsnitt om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna.
8.    I det fall en produkt blir föremål för återkallelse, dvs en återkallelse av Säljaren av en eller flera specifika produkter enligt den procedur Säljanren tillämpar, ska Säljaren förse Köparen med detaljerade anvisningar som Köparen är skyldig att följa. Köparens åtgärder och därmed följande kostnader för utförandet av instruktionerna kräver Ssäljarens skriftliga godkännande, vilket inte oskäligen ska innehållas. 

 

Avsnitt 12. Ansvar 

 

1.    Säljaren är inte i något fall ersättningskyldig gentemot Köparen utom vid Säljarens grova vårdslöshet eller uppsåt.
2.    Säljaren ansvarar inte i något fall gentemot Köparen för förlust av data, vinst, omsättning, avtal eller annan följdskada eller indirekt skada av vilket slag det än må vara oavsett orsak.
3.    Säljarens totala ansvar gentemot Köparen är begränsad till det belopp Säljarens försäkringsbolag betalar ut i det enskilda fallet. Om skadan inte täcks av försäkring är Säljarens ansvar gentemot Köparen begränsat till det belopp Köparen erlagt som köpeskillning för produkterna i det fall produkter är den påstådda orsaken till skada och i alla andra fall till högst SEK 100 000. Om en eller flera av Köparens Produkter är felaktiga ansvarar Säljaren endast för att reparera, ersätta eller återbetala inköpspriset för Produkten i fråga enligt de angivna garantireglerna, om inte annat följer av tvingande lag. 
4.    Köparen ska ersätta Säjaren för alla skador (inkluderande krav från tredje part) och kostnader som vållats Säljaren direkt eller indirekt av oriktig information, fel och misstag av Köparen. 
5.    I det fall Säljaren tillhandahåller Köparen råd eller assistans beträffande någon Produkt ska tillhandahållandet inte medföra något ansvar för Säljaren och Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i detta avseende. 
6.    Säljaren ansvarar inte för skada som beror på beställningar som är missuppfattade, förvanskade, försenade eller som inte levereras korrekt på grund av anvädning av intenet eller något annat kommunikationsmedel mellan Köparen och Säljaren eller mellan Säljaren och tredje part.
7.    För det fall reglerna i detta avsnitt och reglerna i övriga avsnitt i dessa allmänna villkor är oförenliga ska reglerna i detta avsnitt ha företräde.
8.    Alla Köparens ersättningskrav mot Säljaren bortfaller om Köparen inte reklamerar den skadeståndsgrundande omständigheten till Säljaren i skrift så snart som möjligt och som längst en (1) månad efter att Köparen blev medveten (eller rimligen skulle ha blivit medveten) om omständigheten i fråga. Krav på ersättning bortfaller i vilket fall som helst om Köparen inte inleder rättsliga åtgärder mot Säljaren inom sex månader från denna tidpunkt.

 

Avsnitt 13. Äganderättsförbehåll och säkerhet

 

1.    Alla Produkter förblir Säljarens egendom till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Säljaren har rätt att begära säkerhet av Köparen för dennes betalningsförpliktelse. 
2.    Utan hinder av bestämmelserna i avsnitt 1 i denna artikel, får Köparen sälja produkter till tredje part, men bara inom Köparens normala affärsverksamhet.
3.    Om Köparen inte uppfyller sina åtaganden gentemot Säljaren, eller om det finns rimlig anledning att anta att Köparen inte kommer att uppfylla dem, har Säljaren rätt att återta levererade produkter från Köparen eller tredje part som håller produkter på uppdrag av Köparen, eller att låta återta dem. Köparen ska härvid samarbeta fullt ut med Säljaren, som annars har rätt att ta ut en straffavgift om 10 % av det utestående beloppet att betalas omgående av Köparen till Säljaren, för varje dag som Köparen inte samarbetar med Säljaren. Efter att Produkterna återtagits ska Köparen tillgodoräknas för marknadsvärdet, vilket under inga omständigheter överstiger det ursprungliga inköpspriset, med avdrag för kostnaderna för återtagandet och Säljarens skada som följer av återtagandet (inklusive, för undvikande av missförstånd, förlorad vinst). Ovanstående inskränker inte någon av Säljarens rättigheter enligt lag.
4.    Köparen har inte rätt att belasta Produkter som är Säljarens egendom med pant eller annan säkerhetsrätt till förmån för en tredje part. 
5.    Köparen ska märka Produkter som levereras av Säljaren och som är under Köparens kontroll, som Säljarens egendom tills äganderätten har överförts till Köparen. Enligt punkt 1 i detta avsnitt ska Köparen försäkra risken för brand, explosion, vattenskador och stöld för sådana Produkter och lägga fram bevis för en sådan försäkring till Säljaren på dennes  begäran. Köparens krav mot försäkringsgivaren under nämnda försäkring ska pantsättas av Köparen till Säljaren om Säljaren så önskar som en extra säkerhet för Säljarens fordringar mot Köparen oberoende av Köparens skyldighet att betala för Produkterna.

 

Avsnitt 14. Betalning

 

1.    Köparen ska betala i SEK om ingenting annat är överenskommet skriftligen, utan några avdrag eller rabatter till av Säljaren anvisat bankkonto. Betalning av köpeskillingen ska ske inom den tid som avtalats skriftligen eller, i för det fall där ingen särskild betalningstid har avtalats, omgående.
2.    Säljaren har alltid rätt att begära förskottsbetalning liksom att ställa krav på säkerhet för betalning.
3.    Om betalning sker genom banköverföring ska betalningsdag anses vara den dag då betalningen finns på Säljarens bankkonto. 
4.    För det fall Köparen inte erlägger (full) betalning inom föreskriven tid  innebär detta avtalsbrott varför Säljaren har rätt att avbryta fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet till dess betalning sker. Ovanstående inskränker inte någon av Säljarens rättigheter enligt lag.
5.    För det fall Köparen inte erlägger (full) betalning inom föreskriven tid har Säljaren rätt till dröjsmålsränta med 1,5 procent (1,5%) per månad till dess full betalning sker. 
6.    Klagomål, fel och misstag begränsar inte Köparens betalningsskyldighet. Köparen äger inte rätt att innehålla betalning av någon orsak utan Säljarens skriftliga medgivande.
7.    Köparen ansvarar mot Säljanre för alla uppkomna kostnader (inklusive indrivningkostnader och kostnader för rättsliga åtgärder) med anledning av Köparens försenade eller eventuellt uteblivna betalning. Kostnder för indrivning utgörs av minst femton procent (15 %) av det utestående beloppet eller minst SEK 1 500, exkluive moms i båda fallen. Kostnader för rättsliga åtgärder omfattar såväl domstolsavgifter som Säljarens ombudskostnader., och köparen ansvarar fullt tu för dessa om denne är (till största delen) förlorande part.
8.    Köparens betalningar räknas först av från de kostnader som avses i punkt 7, därefter från kravet på upplupen ränta och lösuligen från kapiutalbeloppet och ackumulerad ränta. 
9.    Säljaren har rätt att häva köpet helt eller delvis eller ändra betalningsvillkoren eller begära säkerhet för leverans om Köparens ekonomiska situation drastiskt förändrats till det sämre efter beställning men före leverans av Produkterna.
10.    Säljaren har rätt att överlåta sina fordringar enligt detta avtal till kreditförsäkringsgivare eller factoringbolag. 
11.    Eventuella anmärkningar mot en faktura ska göras i god tid före fakturans förfallodag. Efter förfallodagen anses fakturan vara korrekt. 

 

 

Avsnitt 15. Force Majeure

 

1.    Part är befriad från ansvar för att fullgöra viss förpliktelse gentemot andra parten om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför första partens kontroll och som permanent eller tillfälligt hindrar fullgörandet (”Force Majeure”). Part är inte ansvarig för någon skada eller förlust som ett resultat av Force Majeure. Som Force Majeure ska anses bl.a. men inte endast transportbegränsningar, importbegränsningar, omständigheter som begränsar eller hindrar transport, brist på personal eller reservelar, upplopp, orningsstörningar, krigshandlingar, epidemi, pandemi, brand och/eller översvämning, maskinhaveri, avbrott i elförsörjningenfel eller bristande samarbete av tredje part, myndighets åtgärd, inklusive import- och exportrestriktioner, marknadsföringsförbud och samt fel i eller försening av underleverantör.
2.    Om Force Majeure enligt en parts bedömning är övergående  får parten innehålla sin prstation enligt avtalet till dess att orsaken till Force Majeure inte längre föreligger, dock ej längre än två månader. 
3.    Om Force Majeure enligt en parts bedömning är permanent får vadera parten anpassa sin prestation enligt avtalet till de rådande omständigheterna eller häva avtalet helt eller delvis utan skadeståndsansvar mot den andra parten. 
4.    Säljaren har rätt att fakturera Köparen för sådant arbete och Produkter som redan utförts eller levererats vid den tidpunkt då Force Majure förelåg.

 

 

Avsnitt 16. Uppsägning, uppskov och annullering

 

1.    Säljaren har rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om:
a) Köparen inte uppfyller sina betalningsförpliktelser i rätt tid och fullt ut;
b) av Köparen ställd säkerhet inte längre kan anses betryggande eller om Köparen underlåter att ställa efterfrågad säkerhet;
c) Köparen har försatts i konkurs eller ansökt om konkurs eller genomgår ackordsförfarande eller liknande förfarande;
d) Säljaren av annan orsak har anledning at tro att Köparen inte kommer att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.
2.    Säljaren har rätt att helt eller delvis häva avalet utan snågon skyldighet att ersätta skada elerer återbetalning om Köparen inte uppfyllt sina förpliktelser under dessa allmänna villkor och/eller det avtal till vilka de hör, om Säljaren har upplyst Köparen om avtalsbrottet och givit skälig tid för fullgörande av förpliktelsen utan att så skett. Köparen är skyldig att ersätta Säljaren för den skada som underlåtelsen har vållat. 
3.    Säljaren har rätt att säga upp eller ändra avtalet om omständigheter uppstår som gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna enligt dessa allmänna villkor och/eller avtalet, eller om omständigheter uppstår vilka är sådana att det är oskäligt att begära att Säljaren ska uppfylla sdessa allmänna villkor och/eller avtalet på de ursprungligen avtalede villkoren.
4.    Även vid likvidation, (ansökan om) ackordsförfarande eller konkurs, kvarstad – som inte hävts inom tre månader – på Köparens tillgångar, skuldavskrivnng eller någon annan omständighet som hindrar Köparen att fritt råda över sin egendom har Säljaren rätt att häva en beställning eller avtalet utan skyldighet att ersätta någon skada.
5.    Oavsett om avtal slutits för bestämd tid eller tills vidare har Säljaren rätt att säga upp avtalet till upphörande efter skälig uppsägningstid utan skyldighet att ersätta någon skada.

 


Avsnitt 17. Kvittning

 

1.    Säljaren har alltid rätt att kvitta krav som Säljaren har mot eventuella krav som Köparen har på Säljaren. 
2.    Någon motsvarande kvittningsrätt som i punkt 1 föreligger inte för Köparen.

 

 

Avsnitt 18. Tillämplig lag och tvister

 

1.     På dessa allmänna villkor och på det avtal som Säljaren ingått som de tillhör skall svensk lag tillämpas. The Convention on Contracts for the International Sale of Products (CISG) är inte tillämplig.
2.    För det fall tvist uppstår mellan parterna skall sådan i första hand försöka lösas i samförstånd mellan Köpare och Säljare. För det fall det inte är möjligt för parterna att nå en lösning utom rätta skall tvist med ett värde om SEK 1 000 000 elller mindre av tingsrätten i Solna i första instans.
3.   Tvist med ett värde om mer än SEK 1 000 000 ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

 

Avsnitt 19. Bestämmelses ogiltighet 

 

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att någon annan del av avtalet eller avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i sådant fall, bestämmelsen jämkas så att den är är tillåten och i största möjliga mån reflekterar syftet och avsikten med dessa allmänna villkor och avtalet i övrigt.

 

 

Avsnitt 20. Avtalsvite 

 

Om Köparen otillbörligen underlåter att uppfylla ett eller flera av sina åtaganden grundade på avsnitt 4 punkt 11 och/eller avsnitt 8 i dessa allmänna villkor och/eller det avtal till vilka dessa allmänna villkor hör är Köparen skyldig att till Säljaren omedelbart betala avtalsvite om 5 % av fakturabeloppet för Köparens beställning för varje avtalsbrott och ökat med 5 % för varje dag eller del av dag som avtalsbrottet fortgår. Ovanstående inskränker inte någon av Säljarens rätt att begära ersättning eller någon annan av Säljarens rättigheter enligt lag.

 


 

Download PDF

 

Udgave april 2022

 

Afsnit 1. Generelt

 

Nedis AB har virksomhedsregistreringsnummer 556345-2910 og adresse Kronborgsgränd 1, Kista (herefter "Nedis").

 

Afsnit 2. Definitioner

 

I disse generelle vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

 

1. Sælger: betyder Nedis, uanset hvilket firmanavn Nedis opererer under, hvorunder det opererer.
2. Levering: betyder levering af produkter til køberen.
3. Køber: betyder en fysisk eller juridisk person, der indgår en købsaftale eller anden kontrakt med sælgeren og/eller en sådan fysisk eller juridisk person, som sælgeren har sendt en invitation til i henhold til afsnit 4 i disse generelle vilkår og betingelser.
4. IP: betyder alle intellektuelle og industrielle rettigheder, såsom patenter, varemærker, servicemærker, firmanavne, varemærkeregistreringer, design, firmanavne, ophavsrettigheder, databaserettigheder, designrettigheder, opfindelser, fortrolige oplysninger, knowhow og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og interesser relateret til eller indeholdt i produkterne eller andet materiale, der leveres eller bruges af sælgeren.
5. Produkter: betyder alle produkter, der sælges (eller udbydes til salg, alt efter hvad der er relevant) i henhold til sælgers kontrakt med køberen.
6. Tilbud: betyder et ikke-bindende forslag fra sælgeren til en (potentiel) køber i enhver form, med eller uden et prisforslag, om at sælge produkter til den pågældende køber.
7. Teknisk RMA: betyder "Returmaterialegodkendelse" afhængigt af en teknisk fejl som beskrevet i afsnit 11, stk. 1.
8. Kommerciel RMA: betyder "Returmaterialegodkendelse" afhængigt af noget andet end en teknisk fejl som beskrevet i afsnit 11, stk. 1.

 

Afsnit 3. Ansøgning

 

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle (distributions)aftaler, indkøbsordrer, tilbud, tilbud og andre aftaler mellem sælger og køber, der har til hensigt at sælgeren forsegler eller tilbyder at sælge produkter til sælgeren. Disse generelle vilkår og betingelser gælder i stedet for Købers generelle vilkår og betingelser.
2. Sælgeren og Køberen kan kun afvige fra disse Generelle Vilkår og Betingelser, hvis en Administrerende Direktør eller bemyndiget repræsentant for Nedis skriftligt har erklæret eller bekræftet afvigelsen med henvisning til en specifik aftale, levering eller anden aftale og til denne bestemmelse i disse Generelle Vilkår og Betingelser, der skal frafaldes.
3. En sådan afvigelse fra disse generelle vilkår og betingelser, der er nævnt i stk. 2 ovenfor, medfører ikke en tilsvarende afvigelse eller anden ret i nogen anden (fremtidig) aftale, tilbud eller aftale.
4. Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre eller udvide disse generelle vilkår og betingelser. Ændringer eller tilføjelser er først bindende for Køber, efter at de er offentliggjort på Sælgers hjemmeside og webshop.

 

Afsnit 4. Aftale

 

1. Ethvert forslag fra Sælger om at sælge Produkter til Køber udgør et tilbud og ikke et bindende tilbud, med undtagelse af eksklusive prisforslag, der skal betragtes som tilbud.
2. Bindende aftaler eksisterer kun på det tidspunkt, hvor Køber har godkendt disse generelle vilkår og betingelser, og Sælger har accepteret en ordre skriftligt fra Køber (som ordren skal anses for at udgøre et tilbud fra Køber, uanset om ordren er baseret på Sælgers tilbud eller ej).
3. Ordrer skal afgives elektronisk ved brug af EDI eller Sælgers webshop eller CSV-filer. Ved bestilling på måder, der medfører manuel håndtering for Sælger, er Sælger berettiget til kompensation for sine omkostninger i forbindelse med en sådan håndtering. Til udførelse af elektroniske ordrer modtager køber et unikt kundenummer og login-kode. Disse loginoplysninger må ikke overføres til nogen uden for Købers organisation.
4. Sælgeren giver oplysninger om produkterne på sin hjemmeside. Sælgeren garanterer ikke nogen egenskab eller funktion af produkterne ud over det, der er angivet deri.
5. Sælger forbeholder sig ret til at afvise ordrer fra Køber eller til at lægge et særligt gebyr på købet, der skal godkendes af Køber. Sælgeren har også ret til at fastsætte særlige betingelser i forbindelse med en ordre som f.eks., men ikke kun forudbetaling af hele eller dele af den aftalte pris.
6. I tilfælde af at Sælger ikke er i stand til at acceptere ordren på et bestemt Produkt fra Køber, skal Sælger, hvis det er muligt og efter aftale med Køber, tilbyde et alternativt Produkt. Købers bestilling af et sådant alternativt produkt skal ske i overensstemmelse med bestillingsproceduren i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.
7. Købers ordre er bindende og kan ikke annulleres, uanset hvordan ordren blev afgivet. Sælgeren skal bestræbe sig på at bekræfte, at den modtagne ordre måske eller måske ikke accepteres inden for to (2) arbejdsdage.
8. Ændringer eller (delvis) annullering af ordren kan kun foretages med skriftlig godkendelse fra Sælger. Sælger har ret til kompensation for påløbne og yderligere omkostninger som følge af ændringen eller annulleringen. Sælger har også ret til at ændre den oprindeligt aftalte leveringstid.
9. Køber skal straks give Sælger sådanne oplysninger, som Sælger anmoder om, eller som med rimelighed kan antages at være af betydning for Sælgers opfyldelse af kontrakten. I tilfælde af at Køber ikke rettidigt giver Sælger sådanne oplysninger, har Sælger ret til at ændre den oprindeligt aftalte leveringstid og til at kræve kompensation for de omkostninger, som Sælger har afholdt på grund af forsinkelsen.
10. Yderligere forpligtelser, der er indgået af sælgeren eller på vegne af sælgeren af agenten, agenten eller en anden repræsentant for sælgeren, er kun bindende efter skriftlig godkendelse til køberen fra sælgers administrerende direktør eller autoriserede repræsentant.
11. Hvis en part i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten har adgang til fortrolige oplysninger fra den anden part, såsom markedsførings- og forretningsplaner, skal den modtagende part holde oplysningerne fortrolige. Aftalens vilkår, herunder, men ikke begrænset til, aftalens økonomiske vilkår og detaljer og rapporter vedrørende aftalen, betragtes som fortrolige oplysninger. Parterne forpligter sig til at sikre fortroligheden af de fortrolige oplysninger og til at sikre, at medarbejdere og andre, der er knyttet til parten, opretholder fortroligheden og fortroligheden af fortrolige oplysninger og ikke kopierer, offentliggør, videregiver dem til tredjeparter eller bruger dem (bortset fra i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale). Parterne forpligter sig til at gennemføre og opretholde sikkerhedsprocedurer og foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af dataudveksling mod risikoen for uautoriseret adgang, ændring, forsinkelse, ødelæggelse eller tab. Oplysningerne gives "som de er". Den fremlæggende part og dennes repræsentant kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for unøjagtigheder eller ufuldstændige oplysninger. Denne tavshedspligt gælder også efter aftalens ophør. Hvis Køber får adgang til Sælgers personoplysninger, eller Sælger får adgang til Købers eller dennes kundes personoplysninger, skal Køber acceptere vilkårene i den databehandleraftale, som Sælger giver Køber. Køber og Sælger skal i øvrigt handle i overensstemmelse med reglerne i GDPR.

 

Afsnit 5. Priser

 

1. Alle priser, der er angivet af Sælger i levering eller på anden måde , skal angives i DKR, medmindre andet er aftalt.
2. De priser, som Køber skal betale til Sælger, er eksklusive moms eller andre transaktionsbaserede skatter eller afgifter og eksklusive alle andre omkostninger, såsom dem, der er nævnt i afsnit 6, stk. 3, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvor det er relevant, betales moms og andre transaktionsbaserede skatter eller afgifter ud over købsprisen af køberen. Hvis skatte- eller toldmyndighederne af en eller anden grund beslutter (1) at sælgeren skal fungere som importør eller burde have handlet som importør tidligere i henhold til denne aftale i stedet for køberen, eller 2) at sælgeren burde have behandlet transaktionen som momspligtig og som følge af (1) eller (2) (med tilbagevirkende kraft) pålægger sælgeren moms (inkl. importmoms), andre transaktionsbaserede skatter eller afgifter, herunder forsinkede renter og sanktioner, skal køberen holde sælgeren skadesløs og holde ham skadesløs for enhver skade, der opstår som følge af eller som følge af sådanne pålæg (f.eks. yderligere moms og told osv.m.).
3. Priser, der er angivet af sælgeren, er kun bindende ved accept af en ordre i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.
4. Sælgeren har ret til at justere priserne i tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for dennes kontrol, herunder, men ikke begrænset til, valutadevaluering, stigning i råvarepriser og stigning i transportomkostninger.
5. Uanset stk. 4 ovenfor har Sælger til enhver tid ret til at justere de gældende priser i tilfælde af, at Køber afgiver flere ordrer i henhold til en igangværende kontrakt ved at informere Køber om den pris, der gælder for nye ordrer fra det tidspunkt. I tilfælde af justeringer i henhold til denne bestemmelse har køber ret til at opsige den nuværende kontrakt, hvis prisstigningen er større end 5% i forhold til de tidligere anvendte priser, og stigningen ikke er resultatet af uforudsete omstændigheder som nævnt i stk. 4.

 

Afsnit 6. Levering

 

1. Den af Sælger angivne leveringsdato er ikke bindende. Ingen afvigelse fra den angivne leveringsdato giver køber ret til kompensation eller ret til at opsige kontrakten for tidligt eller annullere kontrakten, medmindre det udtrykkeligt følger af aftalen.
2. Den foreløbige leveringsdato afhænger altid af, at eventuelle tilladelser eller licenser gives rettidigt, og at Køber har fremlagt dokumentation herfor, og af at Købers betaling og opfyldelse af andre forpligtelser sker rettidigt. Hvis noget af det angivne ikke er opfyldt, kan den foreløbige leveringsdato ændres af sælgeren.
3. Medmindre andet fremgår af den aktuelle ordrebekræftelse, skal alle meromkostninger i forbindelse med levering, såsom forsikrings-, administrations- og transportomkostninger, betales af Køber efter særskilt opkrævning af Sælger ud over den aftalte salgspris. Hvis en sådan omkostning opstår og afregnes af Sælger uden forudgående aftale, har Sælger ret til at opkræve Køber de faktiske omkostninger sammen med fortjenstmargenen eller et sådant gebyr, der normalt anvendes af Sælger.
4. Hvis Produkterne leveres på paller, vil depositummet herefter blive opkrævet hos Køber.
5. Inden for EU LEVERES Produkterne DAP og uden for EU leveres Produkterne FCA (Incoterms 2020), medmindre andet er aftalt.
6. Køber er altid forpligtet til at acceptere levering af Produkterne, medmindre der er synlig skade på emballagen. Hvis levering ikke accepteres, er Køber ansvarlig for eventuelle skader og/eller omkostninger, der opstår i forbindelse hermed for Sælger, og Sælger forbeholder sig alle rettigheder, der følger af loven.

 

Afsnit 7. Overførsel af risiko

 

Risikoen for Produkterne overføres til Køber på det tidspunkt, hvor Produkterne leveres til Køber (inden for EU) eller til det aftalte leveringssted (uden for EU).

 

Afsnit 8. Intellektuelle og industrielle rettigheder ("IP") og tredjepartsplatforme

 

1. Al IP, der vedrører produkterne, indehaves af sælgeren eller dennes licensgiver. Køber anerkender, at al IP tilhører Sælger, og Køber må under ingen omstændigheder (forsøg) hævde disse rettigheder i eller uden for retten. Rettighederne overdrages heller ikke under nogen omstændigheder til Køber.
2. I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav i forbindelse med en mulig krænkelse af en IP, der vedrører sælgeren, har sælgeren ret til at forsvare sig og til at anlægge sag mod eller indgå en aftale med en sådan tredjepart. Køber skal samarbejde fuldt ud med sælgeren i en sådan tvist.
3. Køber er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændring eller fjerne noget fra emballage, varemærker, handelsnavne eller andre særpræg i forbindelse med produkterne eller dets emballage leveret af sælgeren eller nogen af dennes licensgivere undtagen til salgsformål.
4. Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller skader, der opstår som følge af unøjagtigheder eller mangler i specifikationer, design, tegninger, modeller, beskrivelser, billeder og/eller anden IP.
5. Køber skal i overensstemmelse med Sælgers ønsker modtage billeder, lyde, tekst og film (samlet som markedsføringsmateriale) af Sælgers produkter og (registrerede) varemærker (logoer) i Sælgers og/eller associerede selskabers navn. Køberen kan bruge dette salgsfremmende materiale i kontraktens løbetid til fremme af salget af produkterne.
6. Hvis køber sælger produkter fra sælgeren online på tredjepartsplatforme (såsom Amazon), skal køber medtage sælgerens markedsføringsmateriale i beskrivelsen af produkterne og er ansvarlig for professionelle og komitologiske oplysninger om specifikationen af produkterne i sin markedsføring. Desuden må Køber kun sælge Produkterne online, hvis salget opfylder følgende servicekrav: (i) levering inden for maksimalt 72 timer og (ii) adgang til kundeservice i åbningstiden med en svartid på højst 24 timer.

 

Afsnit 9. Overholdelse

 

1. Købers reklamation skal sendes til Sælger senest ti (10) arbejdsdage efter levering i overensstemmelse med pkt. 6.5. Reklamationen skal være skriftlig og indeholde en klar og detaljeret beskrivelse af fejlen. Køber skal kontrollere Produkterne omhyggeligt straks efter levering. Hvis Sælger har leveret de forkerte produkter eller flere produkter end bestilt, skal Køber enten returnere disse produkter til Sælger straks og senest inden for ti (10) dage efter modtagelsen, hvorved Sælger skal refundere Køber for omkostningerne ved returneringen, eller betale Sælger den normale pris for de pågældende produkter.
2. Hvis emballagen har synlige skader på leveringstidspunktet, og/eller emballagen ser ud til at være blevet åbnet, kan Køber vælge at nægte at modtage leverancen, eller acceptere leverancen med forbehold ved at underskrive leveringsdokumenterne med tilføjelsen "beskadiget". Køber skal straks underrette Sælger herom skriftligt.
3. Mangler, der ikke var synlige på leveringstidspunktet, og som heller ikke kunne være blevet opdaget efter en grundig og rettidig inspektion ved levering, skal rapporteres til sælgeren af køberen som teknisk RMA i overensstemmelse med proceduren beskrevet i afsnit 11.
4. Købers krav mod Sælger på grund af en del af Proukterna leveret af Sælger udløber, hvis:
a. der indgives ingen klage inden for den fastsatte frist eller i overensstemmelse med de foreskrevne betingelser i dette afsnit:
b. Køber samarbejder ikke med Sælger for at undersøge nøjagtigheden af kravet;
c. Køber har ikke samlet, håndteret, opbevaret eller vedligeholdt produkterne korrekt eller brugt eller forarbejdet produkterne under betingelser eller til formål, som de ikke blev leveret af sælgeren til; Eller
d. Køberen har fortsat anvendt de pågældende produkter.

 

Afsnit 10. Garanti

 

1. Sælgeren giver kun de garantier, der er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser. Sælgeren giver ingen garanti for nogen (afledt eller underforstået) brug eller kvalitet af produkterne ud over det, der er angivet i det følgende.
2. Sælgeren garanterer overholdelse for produkter, der sælges under sælgers egne varemærker til køberen i en garantiperiode på fireogtyve (24) måneder, medmindre andet er angivet i produktets emballage. Garantiperioden på 24 måneder begynder den dag, hvor køber sælger produktet, hvis det sælges inden for tre (3) måneder efter, at køber har købt produktet af sælgeren. I tilfælde af professionel eller tilsvarende brug af købers kunde er garantien begrænset til tolv (12) måneders garanti for disse produkter. Under alle omstændigheder udløber sælgers garanti efter syvogtyve (27) måneder efter, at produktet er solgt af sælgeren til køberen, eller femten (15) måneder i tilfælde af professionel brug. Brugen (professionel eller tilsvarende eller ikke-professionel) skal bevises af køberen, hvis sælgeren sætter spørgsmålstegn ved den. I alle tilfælde skal køberen fremlægge (kopi af) den originale faktura/kontrakt. Sælgeren har ingen forpligtelser over for køberen med hensyn til de pågældende produkter efter udløbet af de perioder, der er angivet i dette stykke.
3. Uanset stk. 2 ovenfor betragtes garantiperioden for forbrugsvarer, dvs. varer, der er udsat for slitage, og som har en forventet brugsperiode på højst 6 måneder, herunder, men ikke begrænset til, batterier, kabelbeslag, klemmer og parfumerede kugler til støvsugere samt for andre produkter med en købspris på højst 225 DKR, som anses for at være forbrugsstoffer, for at være forbrugsvarer; være begrænset til seks (6) måneder fra leveringsdatoen.
4. For Produkter, der sælges under et andet mærke end Sælgers, gælder de garantiperioder, der anvendes af producenten af hvert produkt, i det omfang Sælgeren kan videregive dem, gældende. Oplysninger herom kan findes i webshoppen og kan også gives på forespørgsel. I modsat fald finder stk. 2 og 3 i dette afsnit tilsvarende anvendelse på disse produkter. Bestemmelsen i dette stykke finder anvendelse, uanset hvilke rettigheder køberen måtte have over for producenterne af sådanne produkter.
5. Garantikrav skal indsendes skriftligt til sælgeren inden for tredive (30) dage efter, at manglen er blevet opdaget eller med rimelighed burde have været opdaget. Dette skal ske gennem RMA-proceduren beskrevet i afsnit 11.
6. Hvis sælgeren accepterer, at der er en mangel på garanti, skal sælgeren efter eget valg afhjælpe en sådan mangel ved enten: a) reparation; b) foretage en genlevering, (c) refundere købsprisen til Køber. I tilfælde af refusion i henhold til c) udløber kontrakten uden forudgående varsel. Sælger og Køber kan også aftale, at det defekte produkt skal erstattes af et tilsvarende produkt. I sidstnævnte tilfælde fortsætter garantiperioden fra det første produkts levering.
7. I tilfælde af at Køber selv eller tredjemand har forsøgt at reparere eller modificere produktet uden Sælgers udtrykkelige skriftlige samtykke, har Sælger ingen forpligtelse til at afhjælpe manglen.
8. Hvis det annoncerede Produkt ikke viser mangler efter omfattende test og verifikation fra Sælgers side, har Sælger ret til at opkræve Køber for afholdte omkostninger, dog mindst 150 DKR. Produktet kan returneres til køberen på dennes anmodning. Forsendelsesomkostninger her opkræves af køberen.
9. Hvis defekten skyldes forringelse, forkert brug, beskadigelse af følsomme dele eller normal slitage, gælder garantien i henhold til denne bestemmelse ikke.
10. Garantier i henhold til dette afsnit 10 gælder ikke for testprodukter, der anvendes til test og lignende formål.
11. Medmindre andet er angivet i dette afsnit 10, har Sælger intet ansvar over for Køber for Manglerne i forhold til garantierne i afsnittet.

 

Afsnit 11. Betingelser for returnering af produkter

 

1. Returnering af leverede produkter kan kun finde sted i tilfælde af en teknisk fejl (en "teknisk RMA"), og forudsat at den angivne procedure følges. Leverede produkter kan ikke returneres, hvis Køber ikke har bestilt de korrekte produkter eller mængder (en "Kommerciel RMA").
2. I tilfælde af en teknisk RMA skal køber oprette en RMA via webshoppen.
3. Efter modtagelse af RMA-anmodningen vil sælgeren vurdere denne anmodning og informere køberen om opfølgningen. Hvis RMA-anmodningen godkendes, modtager køberen et RMA-nummer fra sælgeren sammen med oplysninger om, hvordan man opfylder RMA-anmodningen.
4. RMA-nummeret er gyldigt i tredive (30) dage efter datoen for udstedelsen af sælgeren. Hvis køberen instrueres i at returnere produkterne, og disse ikke returneres inden for denne periode, udløber RMA-nummeret, og køberen skal fremsætte en ny anmodning om rma-numre, hvorved reglerne i dette afsnit gælder.
5. Sælgeren accepterer kun returneringer med et gyldigt RMA-nummer. RMA-nummeret skal være klart synligt på ydersiden af emballagen. Sælgeren kan nægte at acceptere returneringen, hvis der er skader forårsaget under transporten på grund af defekt emballage.
6. I tilfælde af teknisk RMA vil sælgeren inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen i 'sHertogenbosch (Holland) kontrollere, om produktet er defekt som angivet af køberen i RMA-anmodningen, og om det er dækket af en garanti.
7. Sælgeren accepterer ikke returnering af andre produkter end teknisk RMA i henhold til dette afsnit, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.
8. I tilfælde af at et produkt er genstand for tilbagekaldelse, dvs. sælgers tilbagetrækning af et eller flere specifikke produkter i henhold til den procedure, sælgeren anvender, skal sælgeren give køberen detaljerede instruktioner, som køberen er forpligtet til at følge. Købers handlinger og de deraf følgende omkostninger til udførelse af instruktionerne kræver skriftlig godkendelse fra sælger, som ikke må tilbageholdes urimeligt.

 

Afsnit 12. Ansvar

 

1. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Køber, undtagen i tilfælde af Sælgers grove uagtsomhed eller hensigt.
2. Sælgeren er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Køber for tab af data, fortjeneste, omsætning, kontrakt eller anden følgeskade eller indirekte skade af nogen art af nogen art af en eller anden grund.
3. Sælgers samlede ansvar over for Køber er begrænset til det beløb, som Sælgers forsikringsselskab har betalt i det enkelte tilfælde. Hvis skaden ikke er dækket af en forsikring, er Sælgers ansvar over for Køber begrænset til det beløb, som Køber har betalt som købesum for produkterne i tilfælde af, at produkterne er den påståede skadevolder og i alle andre tilfælde til maksimalt 75.000 DKR. Hvis et eller flere af Købers Produkter er defekte, er Sælger kun ansvarlig for at reparere, udskifte eller refundere købsprisen for det pågældende Produkt i overensstemmelse med de specificerede garantiregler, underlagt ufravigelig lovgivning.
4. Køber skal holde Sælgeren skadesløs for alle skader (herunder krav fra tredjemand) og omkostninger, som Sælger direkte eller indirekte pådrager sig som følge af urigtige oplysninger, fejl og fejl fra Købers side.
5. I tilfælde af at Sælger giver Køber råd eller bistand vedrørende et Produkt, medfører bestemmelsen ikke noget ansvar over for Sælger, og Køber skal holde Sælger skadesløs i denne henseende.
6. Sælger er ikke ansvarlig for skader som følge af ordrer, der er misforstået, forvrænget, forsinket, eller som ikke leveres korrekt på grund af brugen af internettet eller andre kommunikationsmidler mellem køber og sælger eller mellem sælger og tredjeparter.
7. I tilfælde af at reglerne i dette afsnit og reglerne i de øvrige afsnit i disse generelle vilkår og betingelser er uforenelige, har reglerne i dette afsnit forrang.
8. Alle Købers krav mod Sælger bortfalder, hvis Køber ikke skriftligt klager over den skadesløse omstændighed til Sælger så hurtigt som muligt og højst en (1) måned efter, at Køber blev bekendt med (eller med rimelighed ville være blevet bekendt med) den pågældende omstændighed. Krav om erstatning vil under alle omstændigheder blive frafaldet, hvis køber ikke indleder retssager mod sælgeren inden for seks måneder efter denne dato.

 

Afsnit 13. Bevarelse af ejerskab og sikkerhed

 

1. Alle produkter forbliver sælgers ejendom, indtil de er fuldt betalt, i det omfang en sådan tilbageholdelse af ejerskab er gyldig. Sælger har ret til at anmode køber om sikkerhed for sin betalingsforpligtelse.
2. Uanset bestemmelserne i afsnit 1 i denne artikel kan køber sælge produkter til tredjeparter, men kun inden for købers normale forretningsaktiviteter.
3. Hvis Køber ikke opfylder sine forpligtelser over for Sælger, eller hvis der er rimelig grund til at tro, at Køber ikke vil overholde dem, har Sælger ret til at trække leverede produkter tilbage fra Køber eller tredjeparter, der holder produkter på vegne af Køber, eller at få dem trukket tilbage. I den forbindelse skal Køber samarbejde fuldt ud med Sælger, som ellers har ret til at opkræve en bøde på 10% af det udestående beløb, som Køber straks skal betale til Sælger, for hver dag, hvor Køber ikke samarbejder med Sælger. Efter at Produkterne er trukket tilbage, skal Køber krediteres for markedsværdien, som under ingen omstændigheder overstiger den oprindelige købspris, minus omkostningerne ved tilbagetagelsen og Sælgers skade som følge af tilbagetrækningen (herunder, for at undgå tvivl, tabt fortjeneste). Ovenstående begrænser ikke nogen af Sælgers rettigheder ved lov.
4. Køber har ikke ret til at opkræve Produkter, der er Sælgers ejendom, med et pant eller anden sikkerhedsrettighed til fordel for en tredjepart.
5. Køber skal mærke Produkter leveret af Sælger og under Købers kontrol, som Sælgers ejendom, indtil ejendomsretten er overdraget til Køber. I henhold til stk. 1 i dette afsnit skal køber forsikre risikoen for brand, eksplosion, vandskade og tyveri af sådanne produkter og fremlægge bevis for en sådan forsikring til sælgeren på dennes anmodning. Købers krav mod forsikringsselskabet i henhold til nævnte forsikring skal pantsættes af Køber til Sælger, hvis Sælger ønsker det som en yderligere sikkerhed for Sælgers krav mod Køber uanset Købers forpligtelse til at betale for Produkterne.

 

Afsnit 14. Betaling

 

1. Køber skal betale i DKR, medmindre andet er skriftligt aftalt, uden fradrag eller rabatter på den bankkonto, som Sælgeren har udpeget. Betaling af købsprisen skal ske inden for den frist, der er aftalt skriftligt eller, hvis der ikke er aftalt en bestemt betalingsfrist, straks.
2. Sælgeren har altid ret til at anmode om forudbetaling samt til at stille sikkerhedskrav til betaling.
3. Hvis betaling sker ved bankoverførsel, anses betalingsdatoen for at være den dag, hvor betalingen er på sælgers bankkonto.
4. I tilfælde af at køber ikke foretager (fuld) betaling inden for den fastsatte frist, betyder denne misligholdelse af kontrakten derfor, at sælgeren har ret til at annullere opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, indtil betaling er foretaget. Ovenstående begrænser ikke nogen af Sælgers rettigheder ved lov.
5. I tilfælde af at Køber ikke foretager (fuld) betaling inden for den fastsatte frist, er Sælger berettiget til morarenter på 1,5 procent (1,5%) pr. måned, indtil fuld betaling er foretaget.
6. Reklamationer, fejl og mangler begrænser ikke Købers betalingsforpligtelse. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling af nogen grund uden Sælgers skriftlige samtykke.
7. Køber er ansvarlig over for Sælgere for alle afholdte omkostninger (herunder inddrivelsesomkostninger og sagsomkostninger) på grund af Købers forsinkede eller mulige manglende betaling. Omkostninger til opkrævning består af mindst femten procent (15%) af det udestående beløb eller mindst 1.100 DKR, eksklusive moms i begge tilfælde. Sagsomkostninger omfatter både retsafgifter og sælgers agentomkostninger, og køberen er fuldt ansvarlig for disse, hvis han (for det meste) taber part.
8. Købers betalinger trækkes først fra de omkostninger, der er nævnt i stk. 7, derefter fra det påløbne rentekrav og løst fra hovedstolen og akkumulerede renter.
9. Sælger har ret til at annullere købet helt eller delvist eller ændre betalingsbetingelserne eller anmode om sikkerhed for levering, hvis Købers økonomiske situation har ændret sig til det værre efter bestilling, men inden levering af Produkterne.
10. Sælgeren har ret til at overføre sine krav i henhold til denne aftale til kreditforsikringsselskaber eller factoringselskaber.
11. Eventuelle indsigelser mod en faktura skal fremsættes i god tid inden fakturaens forfaldsdato. Efter forfaldsdatoen betragtes fakturaen som korrekt.

 

Afsnit 15. Force majeure

 

1. Parten fritages for ansvar for opfyldelse af visse forpligtelser over for den anden part, hvis fejlen skyldes omstændigheder uden for den første parts kontrol, der permanent eller midlertidigt hindrer udførelsen ("Force Majeure"). Parten er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af force majeure. Force Majeure skal bl.a. tages i betragtning, men ikke kun transportrestriktioner, importrestriktioner, omstændigheder, der begrænser eller hindrer transport, mangel på personale eller reserver, optøjer, forstyrrelser i orden, krigshandlinger, epidemi, pandemi, brand og/eller oversvømmelse, maskinnedbrud, afbrydelse af elforsyningsfejl eller manglende samarbejde fra tredjeparters side, statslige tiltag, herunder import- og eksportrestriktioner, markedsføringsforbud og samt fejl i eller forsinkelser hos underleverandører.
2. Hvis force majeure efter en parts vurdering er forbigående, kan parten tilbageholde sin salgsfremmende station i henhold til aftalen, indtil årsagen til force majeure ikke længere eksisterer, men ikke længere end to måneder.
3. Hvis force majeure efter den ene parts opfattelse er permanent, kan vadeparten tilpasse sin opfyldelse i henhold til aftalen til de gældende omstændigheder eller annullere kontrakten helt eller delvist uden ansvar over for den anden part.
4. Sælgeren har ret til at fakturere Køber for sådant arbejde og Produkter, der allerede er udført eller leveret på tidspunktet for Force Majures eksistens.

 

Afsnit 16. Opsigelse, suspension og annullering

 

1. Sælgeren har ret til at opsige kontrakten indtil førtidig opsigelse, hvis:a) Køber ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt og fuldt ud;b) den sikkerhed, som Køber stiller, ikke længere kan betragtes som betryggende, eller hvis Køber undlader at stille den ønskede sikkerhed;c) Køber er blevet erklæret konkurs eller indgivet til konkurs eller er under akkord eller lignende procedure; d) Sælgeren har grund til at tro, at køberen ikke vil opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten af nogen anden grund.
2. Sælgeren har ret til at annullere valget helt eller delvist uden nogen forpligtelse til at kompensere for skade eller tilbagebetaling, hvis køber ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser og / eller den aftale, som de tilhører, hvis sælgeren har informeret køberen om kontraktbruddet og givet rimelig tid til opfyldelse af forpligtelsen uden at gøre det. Køber er forpligtet til at kompensere Sælger for den skade, der er forårsaget af fejlen.
3. Sælgeren har ret til at opsige eller ændre kontrakten, hvis der opstår omstændigheder, der gør det umuligt at opfylde forpligtelserne i henhold til disse generelle vilkår og betingelser og/eller aftalen, eller hvis der opstår omstændigheder, der er af en sådan art, at det er urimeligt at anmode sælgeren om at overholde disse generelle vilkår og betingelser og/eller aftalen på de oprindeligt aftalte vilkår.
4. Selv i tilfælde af likvidation, (begæring om) akkordbehandling eller konkurs, udlæg – som ikke er ophævet inden for tre måneder – af købers aktiver, gældseftergivelse eller andre omstændigheder, der forhindrer køber i frit at få forrang for sin ejendom, har sælger ret til at annullere en ordre eller kontrakt uden forpligtelse til at erstatte enhver skade.
5. Uanset om kontrakten er indgået for en bestemt periode eller indtil videre, har Sælger ret til at opsige kontrakten efter en rimelig opsigelsesfrist uden forpligtelse til at erstatte eventuelle skader.

 

Afsnit 17. Kompensation

 

1. Sælger har altid ret til at modregne krav, som Sælger har, mod eventuelle krav, som Køber har på Sælger.
2. Der er ikke tilsvarende modregningsret end i stk. 1 for Køber.

 

Afsnit 18. Gældende lov og tvister

 

1. I henhold til disse generelle vilkår og betingelser og på den kontrakt, der er indgået af den sælger, som de tilhører, finder svensk lov anvendelse. Konventionen om aftaler om internationalt salg af produkter (CISG) finder ikke anvendelse.

 

2.In tilfælde af en tvist mellem parterne skal den primært søge at blive løst ved gensidig aftale mellem køber og sælger. I tilfælde af at det ikke er muligt for parterne at nå frem til en løsning udenretsligt, skal en tvist til en værdi af SEK 1.000.000 (+/-715.000 DKR) eller derunder anlægges af distriktsdomstolen i Solna i første instans.

 

3. Tvister til en værdi af mere end SEK 1.000.000 (+/-715.000 DKR) skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne for forenklet voldgift for Stockholms Handelskammers Voldgiftsinstitut. Voldgiftens hjemsted er Stockholm. Processproget skal være svensk.

 

 

Afsnit 19. Bestemmelsens ugyldighed

 

Skulle en bestemmelse i kontrakten eller en del heraf blive fundet ugyldig, betyder det ikke, at nogen anden del af kontrakten eller kontrakten som helhed er ugyldig, men skal i så fald justeres, så den er tilladt og så vidt muligt afspejler formålet med og hensigten med disse generelle vilkår og betingelser og aftalen generelt.

 

Afsnit 20. Kontraktpakke

 

Hvis køber uretmæssigt undlader at opfylde en eller flere af sine forpligtelser i henhold til afsnit 4, stk. 11 og/eller afsnit 8 i disse generelle vilkår og betingelser og/eller den aftale, som disse generelle vilkår og betingelser tilhører, er køber forpligtet til straks at betale sælgeren en kontraktlig bøde på 5% af fakturabeløbet for købers ordre for hver kontraktbrud og forhøjet med 5% for hver dag eller en del af den dag, hvor misligholdelsen af kontrakten fortsætter. Ovenstående begrænser ikke nogen af Sælgers ret til at kræve erstatning eller andre af Sælgers rettigheder ved lov.