Generelle Vilkår For Nedis Ab

Versjon Januar 2017

 

Avsnitt 1 Definisjoner

I disse generelle vilkårene skal begrepene nedenfor ha følgende betydninger:

i. Selger betyr Nedis AB

ii. Levering betyr levering av Produktene til Kjøperen

iii. Kjøper betyr den fysiske eller juridiske personen som inngår avtale om kjøp eller annen avtale med Selgeren og/eller slik fysisk eller juridisk person som Selgeren har oversendt en Innbydelse til i henhold til avsnitt 2 i disse generelle vilkårene.

iv. IP betyr samtlige immaterielle og industrielle rettigheter, så som patent, varemerker, servicemerker, varenavn, varemerkeregistreringer, mønster, foretaksnavn, opphavsrett, databaserettigheter, designrettigheter, oppfinnelser, konfidensiell informasjon, kunnskap og andre immaterielle rettigheter og interesser i samband med, eller som inngår i, de Produkter eller annet materiale som besørges av Selgeren.

v. Produkter betyr den eller de produkter som Selgeren i henhold til avtale skal levere til Kjøperen.

vi. Innbydelse betyr slikt forslag som er beskrevet i avsnitt 2.

vii. Teknisk RMA har den betydningen som er beskrevet i avsnitt 11, del 1.

viii. Kommersiell RMA har den betydningen som er beskrevet i avsnitt 11, del 1.


Avsnitt 2 Anvendelse


1. Disse generelle vilkårene skal gjelde for alle de avtaler og overenskomster som inngås mellom Selgeren og Kjøperen. Alle forslag som Selgeren kommer med det formål å selge produktet til Kjøperen, er innbydelser og har ingen bindende virkning.

2. Avvik fra disse vilkårene må avtales skriftlig og undertegnes for å gjelde.

3. Den sist opprettede versjonen av Selgerens generelle vilkår skal være den gjeldende, og kan hentes på nettstedet til Selgeren med adresse www.nedis.se.


Avsnitt 3 Avtale

1. Bindende avtale foreligger først på det tidspunktet Selgeren skriftlig har godkjent en bestilling gjennom en bestillingsbekreftelse.

2. Bestillinger skal gjøres elektronisk ved bruk av EDI, Selgerens webshop eller CSV-filter. Ved bestilling på en måte som krever manuell håndtering for Selgeren, har Selgeren rett til godtgjørelse for sine kostnader i samband med slik manuell håndtering. For gjennomføringen av elektroniske bestillinger får Kjøperen et unikt kundenummer og en unik innloggingskode. Disse innloggingsopplysningene må ikke overlates til uvedkommende.

3. Informasjon relatert til Produktene er tilgjengelig på Selgerens nettsted med adresse www.nedis.se. Opplysninger i slik produktinformasjon innebærer ingen forpliktelser for Selgeren uansett hvordan de forekommer.

4. Selgeren forbeholder seg retten til å nekte bestilling fra Kjøperen. Selgeren har videre rett til å sette særskilte vilkår i samband med en bestilling slik som forskuddsbetaling av hele eller deler av den avtalte prisen.

5. I tilfelle Selgeren ikke har mulighet til å akseptere bestillingen fra Kjøperen, kommer selgeren til å tilby et alternativt produkt til Kjøperen. Bestilling av et slikt alternativt produkt skal skje i samsvar med ordinær bestillingsprosess i henhold til disse generelle vilkårene.

6. Kjøperen har ikke rett til å avbestille oppfylt bestilling. Selgeren skal bestrebe seg på å bekrefte oppfylt bestilling innen to (2) arbeidsdager.

7. Endring av bestilling eller annullering av bestilling kan bare skje etter skriftlig godkjenning fra Selgeren. Selgeren har rett til godtgjørelse for de kostnader som oppstår i forbindelse med endring eller annullering av bestilling. Selgeren har i tillegg rett til å endre opprinnelig avtalt leveringstid som følge av endring eller annullering av bestilling.

8. Kjøperen skal straks gi Selgeren slik informasjon som Selgeren ber om. I tilfelle Kjøperen ikke gir Selgeren nødvendig informasjon, har Selgeren rett til å endre leveringstiden og kreve godtgjørelse for de kostnader som oppstår for Selgeren på grunn av uteblitt informasjon.

9. Eventuell avtale som inngås mellom Kjøperen og et ombud, en agent eller annen representant for Selgeren, er først bindende etter skriftlig godkjenning fra Selgeren.

10. Selger og Kjøper forstår og er enige om at begge parter må ha tilgang til konfidensiell informasjon om den andre parten, for eksempel markedsførings- og forretningsplaner, ved inngåelsen av avtalen. Begge parter er enige om at vilkårene for avtalen, inkludert de finansielle vilkårene, informasjonen i avtalen og eventuelle rapporter som omhandler avtalen, skal regnes som konfidensiell informasjon. Begge parter er enige om at de skal opprettholde og ta i bruk fornuftige metoder for å få ansatte og agenter til å opprettholde taushetsplikten og holde konfidensiell informasjon hemmelig. De vil derfor ikke kopiere, publisere, avsløre overfor andre eller bruke (på andre måter enn de som er i henhold til disse vilkårene) den konfidensielle informasjonen. Partene forplikter seg til å gjennomføre og opprettholde sikkerhetsprosedyrer og sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelse av datautveksling mot risikoene for uautorisert tilgang, endring, forsinkelse, ødeleggelse eller tap. Informasjonen oppgis "som den er". Den meddelende part og dens respektive representanter skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for upresis eller ufullstendig informasjon. Denne forpliktelsen varer utover utløp, opphevelse eller annullering av avtalen.


Avsnitt 4 Priser


1. Samtlige priser er angitt i NOK og er eksklusive moms og andre transaksjonsbaserte skatter og tollavgifter og eksklusive alle andre kostnader, f.eks. dem som nevnes i avsnitt 6 § 3 hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. I påkommende tilfelle betales moms og andre transaksjonsbaserte skatter og tollavgifter utover innkjøpsprisen av Kjøperen.

Hvis skatte- eller tollmyndighetene av en eller annen grunn beslutter at følgende bør inngå (1) at Selgeren skal fungere som importør, eventuelt burde ha fungert som importør tidligere i henhold til denne avtalen istedenfor Kjøperen, eller (2) at Selgeren burde ha behandlet transaksjonen som momspliktig og følgelig (retroaktivt) betalt moms (inkl. importmoms), andre transaksjonsbaserte skatter og tollavgifter, inklusive forsinket rente og straffeavgifter mot Selgeren, skal Kjøperen godtgjøre Selgeren for og holde ham beskyttet overfor alle skader som oppstår på grunn av eller som følge av slike vurderinger (f.eks. ytterligere merverdiavgifter og tollavgifter osv.).

2. Selgeren har rett til løpende å endre gjeldend priser.

3. Selgeren har rett til å justere prisene ved tilfeller av uforutsette hendelser som er utenfor selgers kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, devaluering av euroen, dyrere råmaterialer og økning av transportkostnader.


Avsnitt 5 Levering


1. Foreløpig dag for levering fremgår av bestillingsbekreftelsen. Selgeren har likevel rett til å endre dag for levering inntil leveringen av Produktene faktisk skjer. Ved endring av avtalt dag for levering har Kjøperen ikke rett til godtgjøring for slik endring. Endring av dag for levering gir heller ikke Kjøperen rett til å si opp avtalen førtidig eller lignende eller kreve noen slags skadeserstatningsrettslig kompensasjon.

2. Påløpte kostnader i samband med levering, f.eks. forsikringer, administrasjons- og transportkostnader skal dekkes av Kjøperen hvis ikke noe annet fremgår av den aktuelle bestillingsbekreftelsen. Slike påløpte kostnader inngår ikke i den prisen som er blitt avtalt for Produktene.

3. Hvis Produktene leveres på pall, kommer depositumet for dette til å bli debitert Kjøperen.

4. Hvis ingen særskilt leveringsklausul er avtalt, skal levering skje DAP i henhold til gjeldende INCOTERMS ved avtaleinngåelsen.

5. Hvis Kjøperen vil fastsette særskilte vilkår for levering, skal Kjøperen betale kostnadene for slik spesiallevering.

6. Kjøperen har plikt til å motta Produktene på avtalt dag. Kjøperen har alltid plikt til å akseptere levering av Produktene med unntak av det som fremgår av artikkel 9.2. Hvis levering ikke aksepteres, skal Kjøperen være ansvarlig for alle skader og/eller kostnader som påføres Selgeren for dette.


Avsnitt 6 Risikoovergang


1. Risikoen for Produktene går over til Kjøperen på det tidspunktet Produktene leveres til Kjøperen.


Avsnitt 7 Eiendomsrettsforbehold


1. Produktene forblir Selgerens eiendom inntil de er blitt betalt fullt ut i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig.


Avsnitt 8 Immateriell og industriell eiendomsrett


1. Samtlige IP-rettigheter relatert til Produktene, innehas av Selgeren. Resultat av eventuell utvikling av Produktene tilfaller Selgeren. Hvis tvist skulle oppstå i relasjon til en IP-rettighet tilhørende Selgeren, skal Kjøperen være Selgeren behjelpelig i slik tvist uansett hvordan forholdene måtte være.

2. Kjøperen har ikke rett til å foreta noen slags endring eller å fjerne noe fra emballasje, varemerker, varenavn eller andre spesielle egenskaper relatert til Produktene.

3. Kjøperen kan ikke holde Selgeren ansvarlig for feil eller skader som oppstår på grunn av feil eller mangler i spesifikasjoner, design, tegninger, modeller, beskrivelser, bilder og/eller andre IP-rettigheter som er knyttet til Produktene

4. Kjøper kan motta bilder, lyd, tekst og video (kalles i fellesskap markedsføringsfunksjoner) av selgers produkter og (registrerte) varemerker (logoer) i navnet til Selger og/eller tilknyttede selskaper. Kjøper kan bruke disse markedsføringsfunksjonene i avtaleperioden, men bare til promotering av salg av produktene. Kjøperen skal sikre at markedføringsfunksjonene ikke havner hos en person eller enhet utenfor kjøperens organisasjon.


Avsnitt 9 Overensstemmelse


1. Kjøperen skal skriftlig reklamere feil innen fem (5) arbeidsdager regnet fra dagen for mottaket av Produktene. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av hvordan feilen arter seg. Ved feil skal Kjøperen returnere Produkter med feil til Selgeren. Selgeren skal avhjelpe feilen med en ny levering. Selgerens ansvar omfatter ikke feil som skyldes at Kjøperen har besørget materialer eller at Kjøperen har fastsatt vilkår for spesiallevering i henhold til avsnitt 5.5 foran. Selgerens ansvar for feil omfatter ikke feil som er oppstått etter at risikoen for Produktene har gått over til Kjøperen. Hvis reklamasjon ikke skjer innen fastsatt tid eller i samsvar med fastsatte vilkår, mister han retten til å gjøre gjeldende krav relatert til feilen. Det samme gjelder hvis Kjøperen ikke håndterer Produktene på en riktig måte, eller hvis Kjøperen, til tross for at feil har vist seg, fortsatt anvender Produktene.

2. Hvis emballasjen har synlige skader på leveringstidspunktet, og/eller hvis emballasjen ser ut til å ha blitt åpnet, kan Kjøperen velge å nekte å motta leveringen, eventuelt å akseptere leveringen med forbehold. Dette skjer ved å undertegne kvitteringen med tillegget «gjenstand for kontroll». Kjøperen skal omgående informere Selgeren om dette.

3. Defekter som ikke var synlige på leveringstidspunktet og heller ikke kunne ha blitt oppdaget etter en grundig og rask kontroll ved leveringen, skal Kjøperen informere Selgeren om som Teknisk RMA i henhold den fremgangsmåten som beskrives i avsnitt 11 senest innen tretti (30) dager etter dagen for mottaket.


Avsnitt 10 Garanti

1. Selgeren gir bare de garantier som fremgår av disse generelle vilkårene.

2. Selgeren garanterer overensstemmelse for produkter som selges under Selgerens egne varemerker til Kjøperen, for en garantiperiode på tjuefire (24) måneder. Den 24 måneders lange garantiperioden begynner den dagen Kjøperen selger produktet hvis det selges innen tre (3) måneder etter at Kjøperen har kjøpt Produktet fra Selgeren. Ved yrkesmessig eller tilsvarende bruk fra Kjøperens kunde, er garantien begrenset til tolv (12) måneders garanti for disse produktene. Selgerens garanti går i alle fall ut etter tjuesju (27) måneder etter at produktet selges av Selgeren til Kjøperen eller femten (15) måneder i tilfelle yrkesmessig bruk. Typen bruk (profesjonell eller tilsvarende, eller ikke-yrkesmessig) skal bevises av Kjøperen hvis Selgeren skulle stille spørsmål om dette. Kjøperen skal i alle tilfeller bevare (kopi av) den opprinnelige fakturaen/avtalen. Selgeren har overhodet ingen forpliktelser overfor Kjøperen hva gjelder de berørte produktene, etter de periodene som er angitt i dette avsnittet.

3. Når det gjelder Produkter som selges under et annet varemerke enn Selgerens, kommer de garantiperioder til å gjelde som tilvirkeren av det respektive produktet anvender. Informasjon om dette finnes på webshoppen og kan også utleveres på anmodning. Ellers – i hensiktsmessige deler – skal avsnitt 2 i denne artikkelen komme til anvendelse på disse produkter. Bestemmelsen i dette avsnittet er i tillegg til rettigheter Kjøperen kan ha overfor tilvirkerne av slike produkter.

4. Garantikrav skal fremmes skriftlig til Selgeren innen tretti (30) dager etter at feilen er blitt oppdaget eller med rimelighet burde ha blitt oppdaget. Dette må skje gjennom den RMA-fremgangsmåten som beskrives i avsnitt 11.

5. Hvis det foreligger garantibrudd, skal Selgeren etter eget valg avhjelpe slikt brudd enten ved å: a) reparere, b) foreta ny levering, c) tilbakebetale innkjøpsprisen til Kjøperen. Ved tilbakebetaling i henhold til c) opphører avtalen uten foregående oppsigelse. Selgeren og Kjøperen kan også komme overens om at det defekte produktet skal erstattes av et likeverdig produkt.

6. Hvis Kjøperen selv eller ved bruk av tredjepart har forsøkt å reparere det angivelig feilaktige produktet, har Kjøperen mistet muligheten for avhjelp, og Selgeren har dermed ingen plikt til å avhjelpe i henhold til avsnitt 10.5 foran.

7. Hvis det Produktet som er reklamert, ikke viser noen defekter etter omfattende tester og kontroller fra Selgerens side, har Selgeren rett til å debitere Kjøperen for påløpte kostnader, dog minst 172 NOK. Produktet kommer da til å bli tilbakelevert Kjøperen, og fraktkostnader i denne forbindelse kommer til å bli debitert Kjøperen.

8. Hvis det viser seg at feilen beror på feil bruk fra Kjøperens side, gjelder ikke garantien i henhold til denne bestemmelsen.

9. Garantier i henhold til disse generelle vilkårene gjelder ikke for slike prøveprodukter som brukes til tester og lignende formål.


Avsnitt 11 Vilkår for tilbakesending av produkter


1. Hvis Kjøperen vil tilbakesende leverte produkter i tilfelle en teknisk feil (en «teknisk RMA»), eller om Kjøperen ikke har bestilt de produkter eller kvantiteter som han har fått levert til seg (en «kommersiell RMA»), kan han først gjøre det etter å ha fått et returautorisasjonsnummer («RMA-nummer») fra Selgeren. Kjøperen må opplyse om hvorfor produktet returneres, og i påkommende tilfelle beskrive de oppdagede manglene og/eller leveringsdefektene.

2. Hvis Kjøperen vil returnere de leverte Produktene med henvisning til en kommersiell RMA, må han informere Selgeren gjennom en registrering via RMA-avsnittet i Selgerens webshop innen fem (5) arbeidsdager etter at Produktene er mottatt. Produkter som skreddersys eller bestilles spesielt etter anmodning fra Kjøperen, kan ikke returneres gjennom kommersielt RMA.

3. Kjøperen må fylle ut det nødvendige RMA-skjemaet før han sender produktet tilbake. RMA-skjemaet kan utfylles på Selgerens hjemmeside på webshoppen.

4. Ved mottaket av RMA-anmodningen kommer Selgeren til å vurdere denne anmodningen. Hvis det finnes grunnlag for tilbakesending på grunn av teknisk eller kommersiell RMA, godkjenner Selgeren den fremsatte RMA-anmodningen. Kjøperen får enten et RMA-nummer og spedisjonsinstruksjoner for fysisk tilbakesending eller melding om at selgeren aksepterer RMA uten at Kjøperen behøver returnere produktet. I prinsippet må produktet alltid returneres hvis ikke Selgeren uttrykkelig opplyser om at ikke er nødvendig å tilbakesende produktet. Hvis Kjøperen ikke behøver tilbakesende Produktet, er Kjøperen pliktig til å tilintetgjøre Produktet.

5. RMA-nummeret er gyldig i tretti (30) dager etter den dagen Selgeren utstedte det. Hvis Produktene ikke returneres innen denne perioden på tretti (30) dager, bortfaller det aktuelle RMA-nummeret, og Kjøperen må fremsette ny anmodning om RMA-nummer, hvoretter Selgeren kommer til å foreta en ny vurdering.

6. Selgeren aksepterer bare tilbakesending med et gyldig RMA-nummer, og – når det gjelder kommersielle RMA-produkter – som er blitt tilbakesendt i sine opprinnelige, uskadde emballasjer, og som Kjøperen ikke har påført skrift eller etiketter, prislapper osv. RMA-nummeret må være tydelig synlig på utsiden av emballasjen. Skader forårsaket av transport på grunn av mangelfull emballasje kan gi grunn for Selgeren til å nekte å akseptere returen.

7. Ved tekniske RMA kommer Selgeren innen 10 arbeidsdager etter mottaket i 's Hertogenbosch (Nederland) til å kontrollere om produktet er defekt slik som antydet av Kjøperen i RMA-anmodningen, og om det omfattes av en garanti.Etter å ha mottatt og kontrollert de returnerte produktene ved kommersiell RMA, sender Selgeren til Kjøperen en kreditnota på 80 % av den betalte nettosalgsprisen minus gjeldende fraktkostnader.

8. Kommersiell RMA gjelder ikke for:

a) data-, lyd- og videomedier;
b) bøker med åpnede emballasjer,
c) (produkter med) programvare med åpen emballasje,
d) CD-, MD-plater, DVD og Blu-ray;
e) kassetter og fargepatroner,
f) lim med åpnede emballasjer,
g) brukte aerosolbokser/sprayer/gasstennere/rengjøringsvæsker;
h) datamaskinkomponenter med åpnede emballasjer,
i) allerede innebygde komponenter som CD-drivrutiner, grafikkort, Solid State Disks;
j) satellittmottakere med smartkort, der smartkortet er blitt aktivert,
k) helseprodukter med åpnede emballasjer,
l) pærer, aktive og passive Komponenter og lignende produkter,
m) innebygde påbygningskomponenter og deler som allerede er blitt bygd på,
n) spesialbestillinger som bestilling av produkter som ikke er på lager, reservedeler og in-dash-system, eller
o) (UPS)-batterier.

9. Selgeren aksepterer ingen retur av andre produkter enn tekniske RMA eller kommersielle RMA som er blitt beskrevet i dette avsnittet, hvis ikke noe annet er blitt avtalt skriftlig mellom partene.

10. Dersom produktet er underlagt en tilbakekallelse, skal Selger gi detaljerte instruksjoner til Kjøper, og Kjøper er pålagt å følge disse instruksjonene. Alle handlinger og relaterte kostnader foretatt av Kjøper ved utførelse av instruksjonene krever selgers skriftlige godkjenning. Denne skal ikke holdes tilbake uten rimelig grunn. Selger er ansvarlig for plausible utgifter og kostnader som Kjøper pådrar seg ved tilbakekallelse av produktet og returnering til Selger i henhold til selgers instruksjoner. Disse kostnadene vil inkludere refusjonsutbetalinger til kunder av Kjøper samt kostnader for produkter på lager hos Kjøper. Disse produktene skal også returneres til Selger som del av tilbakekallelsen. Kjøper skal samarbeide med og hjelpe Selger i tilbakekallingsprosessen og vil bli kompensert for utgiftene og kostnadene etter at de tilbakekalte produktene har nådd Selger.


Avsnitt 12 Ansvar

1. Selgeren er ikke pliktig til å erstatte Kjøperen for den eventuelle skaden denne lider i relasjon til et garantibrudd i henhold til avsnitt 10 foran eller for feil eller følgeskade for øvrig uansett hva slags type det måtte være hvis ikke Selgeren har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Ikke i noe tilfelle skal Selgeren være tvunget til å erstatte Kjøperen for dennes eventuelle, indirekte skade.

2. Selgerens totale ansvar overfor Kjøperen i henhold til disse generelle vilkårene skal aldri kunne overstige den kjøpsprisen Kjøperen har betalt for det berørte, defekte Produktet.

3. Hvis Selgeren rammes av skade som skyldes Kjøperen eller samarbeidspartner eller lignende relatert til Kjøperen, skal Kjøperen erstatte Selgeren fullt ut for slik skade.

4. Hvis det foreligger motstrid mellom dette avsnittet og andre avsnitt i disse generelle vilkårene, skal dette avsnittet ha tolkningsprioritet.


Avsnitt 13 Forbehold for eierskap og sikkerhet


1. Uten hinder av bestemmelsene i avsnitt 1 i denne artikkelen tillates Kjøperen å selge produkter til tredjepart, men bare innenfor dennes normale forretningsvirksomhet. Kjøperen skal overføre pengene umiddelbart til Selgeren, eller hvis produkter ikke er solgt mot kontant betaling, straks overdra fordringene til Selgeren.

2. Hvis Kjøperen ikke oppfyller disse pliktene overfor Selgeren, eller hvis det ikke finnes rimelig grunn til å anta at Kjøperen kommer til å oppfylle dem, har Selgeren rett til å ta tilbake de leverte produktene fra Kjøperen eller den tredjeparten som besitter produkter på oppdrag fra Kjøperen eller å la disse produktene bli fjernet. Kjøperen skal samarbeide fullt ut med Selgeren hva gjelder dette under trussel om straff i form av ytterligere bøter som Kjøperen skal betale straks til Selgeren, på 10 % av det utestående beløpet til Selgeren for hver dag Kjøperen ikke samarbeider med Selgeren.

Etter at produktene er blitt tatt tilbake, skal Kjøperen tilgoderegnes for markedsverdien, noe som ikke under noen omstendighet skal overstige det opprinnelige kjøpsbeløpet minus kostnadene for å ta produktene tilbake og den skade som Selgeren som en følge av å ta produktene tilbake, har lidd (for å unngå misforståelse: inklusive hver gevinst som er gått tapt). Det foranstående innskrenker ikke noen av Selgerens rettigheter i henhold til lovverket.

3. Kjøperen har ikke rett til å fjerne en ikke-besittelsespant eller noen annen reell eller personlig rettighet i produkter til fordel for en tredjepart.

4. Kjøperen skal identifiser de produkter som Selgeren har levert til ham, og som fortsatt er under Kjøperens kontroll, som Selgerens eiendom inntil eiendommen er blitt overført til Kjøperen. I henhold til § 1 i dette avsnittet skal Kjøperen tegne forsikring for risikoen for brann, eksplosjon, vannskader og tyveri når det gjelder slike produkter og legge frem bevis for en slik forsikring for Selgeren på dennes anmodning. Samtlige av Kjøperens krav mot forsikringsselskapene for produktene i henhold til nevnte forsikring skal Kjøperen begunstige Selgeren hvis Selgeren ønsker dette, på den måten som omhandles i artikkel 3: 239 i den nederlandske sivilloven som en ekstra sikkerhet for Selgerens fordringer mot Kjøperen, alt dette i tillegg til Kjøperens plikt til å betale for produktene.


Artikkel 14 Betaling


1. Betaling av innkjøpsprisen må foretas innenfor perioden som angis i den skriftlige avtalen. Dersom ingen periode er angitt i avtalen, er det vanlig med forhåndsbetaling. Hvis betaling skjer via bankoverføring, anses den dagen beløpet mottas på Selgerens bankkonto, som betalingsdag

2. Dersom det er enighet om betalingsbetingelser," Selgeren har alltid rett til å be om betalingsforskudd og stille krav om sikkerhet.

3. Hvis Kjøperen ikke betaler innen fastsatt tid, har Selgeren rett til morarente i henhold til renteloven med tillegg av 1,5 prosentpoeng. Selgeren har i tillegg rett til å avbryte oppfyllelsen av sin plikt i henhold til avtalen inntil betaling skjer.

4. Kjøperen har ikke rett til å tilbakeholde betaling av faktura på grunn av garantibrudd eller tilsvarende.

5. Påløpte kostnader for Selgeren i forbindelse med Kjøperens forsinkede eller eventuelt uteblitte betaling gir Selgeren rett til å debitere Kjøperen for det hele.

6. Selgeren har rett til å heve kjøpet hvis Kjøperen gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd, eller hvis det finnes rimelig grunn til å anta at Kjøperen er insolvent. Hvis Kjøperen kan antas å være insolvent, har Selgeren også rett til å endre betalingsvilkårene.

7. Selgeren har rett til å overdra sine krav i henhold til denne avtalen til kredittforsikringsselskaper eller factoringselskaper. Eventuelle anmerkninger mot en faktura skal skje i god tid før fakturaens betalingsdag.


Avsnitt 15 Force Majeure


1. Parten er fritatt for sanksjoner for manglende oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til denne avtalen hvis den manglende oppfyllelsen har sin grunn i en omstendighet av den typen som angis nedenfor («befriende omstendighet»), og omstendigheten hindrer, vanskeliggjør eller forsinker oppfyllelsen. Slik befriende omstendighet skal blant annet anses å være myndigheters tiltak eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokade, brann, oversvømmelse, knapphet på transportmiddel, varer eller energi eller ulykkeshendelse av et større omfang samt feil i eller forsinkelse av levering fra underleverandør forårsaket av slik befriende omstendighet.

2. En part som påberoper fritak i samsvar med bestemmelsene ovenfor, skal uten forsinkelse informere den andre parten om dette.

3. Uansett hva som er sagt foran om fritak fra sanksjoner, har en part rett til å heve avtalen hvis oppfyllelsen av en vesentlig forpliktelse forsinkes med mer enn to (2) måneder.

4. Selgeren har rett til å fakturere Kjøperen for slikt arbeid og slike Produkter som allerede er utført eller blitt levert på det tidspunktet den befriende omstendigheten foreligger.


Avsnitt 16 Oppsigelse, henstand og annullering


1. Selgeren har rett til å si opp avtalen til førtidig opphør hvis:

a) Kjøperen ikke betaler forfalt krav innen ti (10) dager fra forfallsdagen,
b) sikkerheter stilt av Kjøperen, ikke lenger kan anses betryggende, eller hvis Kjøperen unnlater å stille etterspurte sikkerheter,
c) bestemmelse i avtalen som er av vesentlig betydning for Selgeren, er eller blir ugyldig,
d) salg av Produktene krenker en immateriell rettighet tilhørende tredjepart,
e) Produktene forårsaker skader på person eller eiendom, eller hvis
f) Kjøperen har gått konkurs eller begjært konkurs eller lignende prosess.

2. Oppsigelse skal foretas uten urimelig opphold etter at den omstendighet som påberopes som oppsigelsesgrunn, er blitt kjent for Selgeren, eller han burde ha fått kjennskap om den.

3. Uansett om avtalen sies opp eller ikke, skal Kjøperen godtgjøre Selgeren for skader som oppstår på grunn av avtalebrudd eller førtidig oppsigelse. Kjøperen har ikke rett til erstatning i forbindelse med Selgerens eventuelle, førtidige opphør eller avtalebrudd.

Avsnitt 17 Produktansvar


1. Selgeren har bare ansvar for skader på person eller eiendom som forårsakes av Produktene, hvis Selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Kjøperen skal holde Selgeren skadesløs hvis Selgeren blir pliktig til å gi erstatning til tredjepart i forbindelse med produktskade som Kjøperen er ansvarlig for.

2. Kjøperen har tegnet en produktansvarsforsikring i samsvar med vilkår fastsatt av Selgeren.

3. Kjøperen skal straks informere Selgeren om alle skader som er blitt forårsaket av Produktene.


Avsnitt 18 Kompensasjon


1. Selgeren har alltid rett til å motregne krav Selgeren har, mot eventuelle krav Kjøperen har på Selgeren. Tilsvarende motregningsrett foreligger likevel ikke for Kjøperen.

Avsnitt 19 Gjeldende lovverk og tvister


1. Svensk lovverk skal gjelde for disse generelle vilkårene,

2. Hvis det oppstår tvist mellom partene, skal en slik i første omgang forsøkes løst ved gjensidig forståelse. Hvis det ikke er mulig for partene å nå frem til en utenomrettslig løsning, skal tvisten endelig avgjøres ved voldgift i henhold til regler for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sete for slik voldgiftsprosess skal være Stockholm.


Avsnitt 20 Atskilt ugyldighet


1. Skulle en bestemmelse i avtalen eller en del av denne anses å være ugyldig, skal dette ikke innebære at avtalen i sin helhet er ugyldig, men da skal, i den grad ugyldigheten vesentlig påvirker en parts utbytte av eller prestasjon i henhold til avtalen, rimelig justering finne sted.